#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Život v mateřské škole


 

Třídy mateřské školy jsou tvořeny smíšenými kolektivy dětí.     

   

Třída   Berušky                 Třída Včelky                

 

Denní řád

Denní řád mateřské školy pružně reaguje na individuální možnosti dětí, umožňuje dětem dostatek prostoru pro spontánní hru a respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí.

06.30 - 07.30 děti se scházejí ve třídě Berušek
spontánní aktivity dětí individuální nebo skupinové
07.30 - 09.45

hry a činnosti, které si děti volí z nabídky připravené podle aktuální tematické části, cílená příprava předškolních dětí, spontánní aktivity dětí, řízené činnosti s učitelkou - individuální, skupinové, frontální

08.45 - 09.15 průběžná dopolední přesnídávka
09.45 - 11.45 pobyt venku (při příznivém počasí se délka pobytu prodlužuje)
11.45 - 12.15 oběd, příprava na odpolední odpočinek
12.45 - 14.00 

odpolední odpočinek 
klidové činnosti dětí s malou potřebou spánku, individuální a skupinová práce s dětmi

14.00 - 14.30 osobní hygiena, odpolední svačina
13.15 - 16.00

spontánní zájmové činnosti dětí a aktivity řízené učitelkou, pohybové aktivity

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018.

Stanovená doba povinného předškolního vzdělávání je v naší mateřské škole od 8.00 do 12.00 hodin.

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole budou zákonní zástupci dokládat písemnou formou. K omluvě slouží omluvný list, který má paní učitelka ve třídě.

 

Cílená příprava na školní docházku

S předškolními dětmi realizujeme diagnostiku B. Sindelarové „Předcházíme poruchám učení“.

Pro rodiče a předškolní děti připravujeme edukativně stimulační skupiny (ESS). Všechny paní učitelky absolvovaly kurz ESS v PPP Brno Kohoutova (autorky programu Mgr. J. Bednářová, PhDr. V. Šmardová). Schůzky rodičů a dětí v mateřské škole jsou organizovány 1x za 14 dní od listopadu do dubna (10 lekcí).

Rodičům předškoláků doporučujeme seznámit se s materiálem vydaným MŠMT „Desatero pro rodiče předškolního věku“.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Další informace k využívaným formám předškolní přípravy v naší mateřské škole

Pedagogická diagnostika „Předcházíme poruchám učení“

Tato diagnostická metoda se zaměřuje zejména na poznávací funkce a vnímání dítěte. Jde zejména o sféru, která ovlivňuje výkony dítěte v oblasti čtení, psaní a počítání. Na začátku školního roku s předškolními dětmi provedeme diagnostické šetření a následně s každým předškolákem procvičujeme oblasti, které potřebují podporu. Diagnostika obsahuje 19 úkolů, které jsou pro děti přitažlivé a velmi rády a se zájmem je plní. Snahou pedagogů v mateřské škole je připravit děti na co nejlepší zahájení školní docházky a vytvořit jim dobré předpoklady pro pokračování vzdělávání.

Metoda edukativně stimulačních skupin (ESS)

Edukativně stimulační skupiny jsou programem, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá postupně si zvykat na cílenou práci soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla apod.

K tomu, aby se dítě naučilo správně bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí (oblast jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, rozvoj řeči, rozvoj prostorové a pravolevé orientace, rozvoj početních představ).

Kromě poznávacích (kognitivních) kompetencí v programu rozvíjíme i další neméně důležité předpoklady pro školní práci. Nenásilným způsobem pomáháme dítěti osvojovat si pracovní návyky, ke kterým patří záměrná koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost, uvědomování si toho, že úkol je třeba dokončit. Zároveň si dítě procvičuje i svoje sociální a komunikační dovednosti. Učí se respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením, komunikovat s ní, ale také s ostatními dětmi, dodržovat určitá pravidla činnností a sociálního učení.

Činnosti pro rozvoj jemné motoriky

Důležitý je již výběr vhodného psacího náčiní, nácvik správného úchopu tužky. Činnosti rozvíjející jemnou motoriku - kreslení, malování, vybarvování, obkreslování, kreslení dle šablon, stříhání, vytrhávání a skládání z papíru, modelování z plastelíny, hlíny a dalších modelářských hmot, manipulace s drobnými částmi.

Činnosti pro rozvoj grafomotoriky

Rozvoj grafomotoriky je důležitý pro zvládnutí vlastního psaní, rozvoj koordinace ruky a oka. Grafomotorická cvičení probíhají ve třech fázích – nácvik kruhu, vodorovné i svislé čáry a vlny libovolně před sebe. Druhá část zahrnuje nácvik souměrné vlny, spirály, zuby, soustředné kruhy a šikmé čáry plné i přerušované. Třetí část se zaměřuje na nácvik horního a dolního oblouku a horní a dolní smyčky.

Činnosti pro rozvoj sluchové percepce

Jsou zařazována jazyková cvičení, cvičení na pozornost na sluchové vjemy, rozvoj sluchové paměti, sluchové diferenciace, analýzy a syntézy. Rozvoj vnímání rytmu a melodie řeči, určování první a poslední hlásky ve slově, rozklad slov na slabiky, určování počtu slov ve větě atd.

Činnosti pro rozvoj zrakového vnímání

Zrakové vnímání je důležité pro rozvoj čtení, psaní a matematicko-geometrických vědomostí. Rozlišení b – d, b – p, rozvoj vnímání detailů, hledání rozdílů v obrázcích, vyhledávání stejných symbolů, dokreslování neúplných symbolů, skládání puzzlí, pexeso, Kimovy hry (určování skrytých předmětů) atd.

Rozvoj prostorové orientace

Pro rozvoj prostorové orientace je třeba souhry zrakového a sluchového vnímání, pohybu a manipulace s předměty. Zaměřujeme se na prostorové vztahy nahoře – dole, vpředu – vzadu, vpravo – vlevo. Ke správné orientaci v prostoru je třeba jeho adekvátní vnímání a zobrazování.

Činnosti pro utváření matematických představ

Dítě se učí vytvořit skupinu o daném počtu (jeden až šest prvků), klasifikovat, třídit předměty do skupin, třídit podle určité vlastnosti. Procvičují se termíny první, poslední, před, za, vedle, párové přiřazování, rozlišování geometrických tvarů - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník.

Rozvoj řeči a komunikačních dovedností

Správná výslovnost hlásek souvisí s dobrou motorikou mluvních orgánů. Cvičení
na rozvoj řečových orgánů – napodobování zvuků zvířat, předmětů, vyvozování zvuků – bzučení mouchy, syčení hada, mlaskání, frkání, špulení rtů. Cvičení doplňujeme o nácvik správného dýchání (bublifuk, větrník, foukání, flétna…). S dětmi je rozvíjena slovní zásoba – vyprávění pohádek, příběhů, popis obrázků, dokončování příběhu atd.