#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mateřská škola se představuje


Logo MŠ


Mateřská škola Cetkovice je umístěna poblíž středu obce v blízkosti základní školy a zastávky autobusů. Přízemní budova pavilonového typu byla postavena v roce 1977. Dvě prostorné třídy a herny jsou uspořádány do herních koutků. Děti tak mají děti možnost samostatného výběru hraček a materiálu. Z obou tříd je přímý vstup na terasy, které vedou na školní zahradu.

Součástí areálu mateřské školy je dostatečně velká a pro rekreační a relaxační činnosti dětí účelně vybavená školní zahrada. Je osázená zelení a situována do všech světových stran, což umožňuje využití slunných i stinných míst pro hru dětí. Kapacita mateřské školy je 50 dětí.

MŠ má kuchyni, která zajišťuje stravování i pro základní školu, seniory a ostatní strávníky.

 

Co nabízíme

 • třídy jsou tvořeny smíšenými kolektivy dětí
 • jsme mateřskou školou rodinného typu, velmi důležité jsou pro nás vzájemné vztahy mezi dětmi, zaměstnanci a rodiči
 • školní vzdělávací program je vypracován podle modelového programu podpory zdraví „Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole“ (Havlínová, Vencálková)
 • prostorné třídy a herny jsou uspořádány do herních koutků, děti mají hračky a pomůcky na dohled i dosah
 • vytváříme prostředí bezpečí a pohody pro děti
 • podporujeme řečový projev dětí, zajišťujeme dětem logopedickou prevenci
 • zajišťujeme poradenskou činnost pro rodiče
 • MŠ realizuje společná setkání s rodiči

 

Vzdělávání dětí – školní vzdělávací program

Mateřská škola Cetkovice se hlásí k filozofii programu podpory zdraví.  Přístup k celkovému dění v MŠ je vázán jak na oblast výchovy a vzdělávání, tak i na oblast vytvořených podmínek, které významně ovlivňují konání dětí. Dětem zabezpečíme příznivé klima, kde se budou cítit v bezpečí a které jim poskytne dostatek prostoru pro osobnostní rozvoj. U dětí vybudujeme základy kompetencí, které jsou důležité pro další etapy vzdělávání. Naučíme děti chránit nejen svoje zdraví, ale i zdraví ostatních. Zajistíme spolupráci s odborníky PPP popř. SPC. Naučíme děti vnímat odlišnosti jako běžný jev a povedeme je ke vzájemnému respektu a úctě. Podpoříme děti v jejich samostatnosti při vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a prožitků. Povedeme děti k otevřené komunikaci. Pro získání řečových a jazykových dovedností dětem zajistíme vhodný mluvní vzor. Pro děti s vadami řeči zajistíme logopedickou prevenci a následnou péči ve spolupráci s logopedkou.

 

Obsah vzdělávání

Vzdělávací obsah je tematicky uspořádány do pěti interakčních oblastí. Jeho cílem je naprogramovat cestu k naplňovací cílových kompetencí dítěte na konci předškolního věku, které v budoucnosti povede k získávání klíčových kompetencí člověka podporujícího zdraví.

 

Téma našeho školního vzdělávacího programu:

„Náš svět to je hra, poznávání, objevování a snaha být zdraví“

Naším cílem je vytvářet příznivé, přátelské a klidné prostředí bez stresu, vytvářet situace, kdy se děti učí komunikovat, spolupracovat a hledat řešení. Povedeme děti k rozvoji poznávacích procesů v souladu s jejich individuálními možnostmi, rozvoji samostatnosti, odpovědnosti a vyjádření vlastních názorů. Naučíme je osvojovat si hodnoty uznávané naší společností.

 

Podtémata

Struktura vzdělávacího obsahu a vymezená učební nabídka je členěna podle hledisek, která vyjadřují složité vztahy s prostředím společenským i přírodním. Zajišťují rozvoj dětí na všech úrovních a rozdělují obsah vzdělávání.

Podtémata obsahují přiřazené cílové kompetence dítěte na konci předškolního věku (komplex předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince). Soubor podtémat s přiřazenými kompetencemi jsou zdrojem, ze kterého třídy čerpají náměty, náplň i cíle pro tematické části.

Podtémata:                

          1. To jsem já

          2. Zkouším, co už dovedu

          3. To jsme rádi, že jsme tady

          4. Poznáváme svět, chráníme přírodu

          5. Když jsme zdraví, máme dobrou náladu

 

Tematické části

Z vypracovaného školního kurikula podpory zdraví vychází třídní učitelky při tvorbě tematických částí pro jednotlivé třídy. Tematické části nejsou součástí školního kurikula, ale máme vytvořena pravidla pro tvorbu třídních programů.

Tematické části jsou v jednotlivých třídách zpracovány s ohledem na věkovou skladbu dětí, jejich znalosti, zájmy a potřeby.

Tematické části začínají ve třídách ve stejnou dobu, přiřazené dílčí cíle, vztahující se kompetence a nabídku činností bude realizovat každá třídní učitelka samostatně.

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

PROJEKT Výuka s využitím ICT v MŠ Cetkovice

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí - aktivity rozvíjející ICT.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 31.3. 2021

 

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Seznam literatury pro děti 4-6 let

 

UNIVERZITA LEKTORŮ NA ICV MENDELU

Záměrem projektu Univerzita lektorů je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, pedagogických pracovníků MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ. Projekt umožní rozvoj odborných, pedagogických, osobnostních a sociálních kompetencí u učitelů ZŠ, učitelů MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ, a to z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a lepší uplatnitelnost na trhu práce. Navržená vzdělávací nabídka vychází z analýzy potřeb pedagogických a řídících pracovníků v regionu JMK a KV. V rámci projektu bude připraveno celkem 14 odborných kurzů, 2 speciální semináře a 40 odborných stáží. Zástupci cílové skupiny získají nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti (praktická cvičení, stáže) v závislosti na jejich charakteru.

 

PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.  

Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

Mateřská škola Cetkovice vypracovala projekt a podala žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015. 

Název projektu MŠ Cetkovice: Logohrátky

Cvičit hlásky to nás baví, je to prima rozcvička,

výslovnost tu zvládnem skvěle, každý kluk i holčička.

 

Projekt Logohrátky s zaměřuje na rozvoj komunikativních kompetencí u dětí v Mateřské škole Cetkovice.

Vytvořené zázemí pro individuální a skupinovou práci s dětmi a zajištění vzdělávání pedagogů v oblasti logopedické prevence umožní zkvalitnit podporu řečového vývoje dětí v mateřské škole.

Cíle projektu:

Zajištění co nejvyšší podpory komunikativních kompetencí dětí v Mateřské škole Cetkovice, které jsou významné pro přípravu dětí na další etapy vzdělávání a příslibem jejich příznivého vývoje.

Zkvalitnění logopedické prevence v Mateřské škole Cetkovice v práci předškolního pedagoga posilováním jeho vzdělávacích a osobnostních kompetencí.

Vybavení Mateřské školy Cetkovice moderními pomůckami pro rozvoj řečových dovedností dětí.

Poskytování poradenské služby rodičům z oblasti řečového vývoje dětí.

Celkový rozpočet na realizaci projektu činí 24.044,- Kč.

Dotace od ministerstva byla poskytnuta ve výši 20.000,- Kč.