#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mateřská škola


 

 Při přípravě dětí na vstup do základní školy hraje významnou úlohu mimo jiné také předškolní výchova, v níž patří důležité místo mateřským školám. Základy k cetkovické mateřské škole byly položeny v roce 1960, kdy byl v době sezónních polních prací zřízen v prostorách tehdejšího kulturního domu místním JZD tzv. žňový útulek. Řešení to ovšem bylo značně provizorní, protože místnosti nikterak nevyhovovaly školským potřebám. V následujících dvou letech proto našla cetkovická drobotina přechodně útočiště v tělocvičně ZDŠ, i když i zde šlo pouze o provizorium. Proto tehdejší MNV začal vážně uvažovat o zřízení mateřské školy s odbornými pedagogickými silami.


Uvedený záměr začal být realizován na podzim roku 1965, kdy začaly být pro potřeby MŠ adaptovány místnosti v budově MNV na čp.168 a začalo se s přístavbou další místnosti o rozměrech 5 x 7 metrů. Dle plánu měly být všechny práce ukončeny k 1. 8. 1966, avšak vzhledem k nedostatku potřebného stavebního materiálu bylo zahájení provozu MŠ v nových prostorách o půl roku zpožděno. Poprvé se rozezvučely nově upravené třídy dětským smíchem 17. března 1967. První ředitelkou školy se stala Alena Paděrová, jako učitelky zde působily Marie Sirůčková, Milada Trnková a Radmila Langrová. Byl zvolen také první výbor SRPŠ MŠ, jehož členy se stali Ing. Josef Vaněrka, Ladislav Blinka, Františka Tesařová, Marie Nečasová a Josef Vodák. Vzhledem k tomu, že zpočátku nebyly prostory pro kuchyň, byla v prvních letech školka jednotřídní a její provoz byl polodenní. K rozšíření na dvojtřídku došlo 1. listopadu 1971. Od této chvíle pak navštěvovaly první oddělení děti dvou a půl až čtyřleté, druhé oddělení děti pěti a šestileté. Do prvního oddělení bylo tehdy zapsáno 19 dětí, do druhého 20. Průměrná docházka činila v prvním oddělení 14, ve druhém 16 dětí. Jako uklízečka zde do roku 1975 působila nejdříve Marie Souralová, pak Marie Vaněrková. Mateřskou školu navštěvovaly nejen děti z Cetkovic, ale také z Uhřic a Světlé a jejich počet se rok od roku zvyšoval. Např. v roce 1976 jich zde již bylo zapsáno 48, z toho z Cetkovic 26, ze Světlé 9 a z Uhřic 13. Postupně se však stále naléhavěji začalo ukazovat, že bude třeba přistoupit k výstavbě úplně nové mateřské školy s celodenním provozem. Důvodů bylo hned několik. Stávající plocha tříd byla velmi malá a odpovídala Jen asi 50 % skutečného stavu dětí. Stále tíživěji na provoz školky doléhalo nedostatečné sociální zařízení (např. pro všechny děti i personál byla k dispozici pouze dvě umývadla a dvě toalety) i celkové vybavení a zařízení místností, které již nebylo možno dále rozšířit přístavbou.


Přípravné práce ke stavbě nové školní budovy byly zahájeny v roce 1973. Předpokládaly získání vhodného místa k započetí stavby, vypracování projektové dokumentace stavby, zajištění finančních prostředků a získání stavebního povolení. Vhodný pozemek byl získán od TJ Sokol, který souhlasil s tím, aby stavba byla realizována na starém hřišti u tzv. pavilonku, které nebylo vzhledem k okolní zástavbě obytnými domy vhodné ke sportovní činnosti. Generálním projektantem stavby typu Velox se stalo VÚT Brno - útvar generálního projektanta. Plán předpokládal postavení zařízení určeného pro 60 dětí, tj. dvě oddělení, včetně vybudování inženýrských sítí a hospodářského zařízení (kuchyně a skladů) a bytu pro ředitelku. Původní rozpočet 1344 000 korun se vyšplhal na částku 3 miliony 184 tisíc korun. Z této částky poskytl dotaci ve výši 2 milionů 286 tisíc korun ONV Blansko, Šamotka ve Velkých Opatovicích přispěla částkou 150 tisíc korun a jednota Boskovice částkou 4 tisíce korun. Zbylé prostředky byly zajištěny v rámci Akce Z.


Pozemní práce byly zahájeny v březnu 1974. Od 8. 3. do 15. 5. byly ve vlastní režii vyhudovány základy a kotelna. Hrubou část nadzemní části stavby a zastřešení celého objektu bylo svěřeno n.p. Školské stavby Praha, jehož pracovníci zde však zahájili činnost teprve až rok po ukončení pozemních prací, tj. 16. května 1975. Šlo totiž o nový podnik, který se v té době teprve formoval. Svoji práci však odvedl rychle a přesně, takže již v listopadu 1975 mohla být hrubá stavba předána pracovníkům dalších podniků. Ústřední topení vybudoval OSP Svitavy, kotle zajišťoval cetkovický MNV, elektrorozvaděče Elektrozávody Velké Opatovice. OSP Blansko byla svěřena úprava podlah a vzduchotechnika. Zbytek všech dokončovacích prací, jako obklady, dlažby, vnitřní i vnější omítky, rozvody vody a elektřiny, stolařské, natěračské a malířské práce, zajistil MNV vlastními silami, stejně jako veškeré vnitřní vybavení nábytkem a dalšími potřebnými věcmi. Dokončovacích prací se účastnilo množství občanů nejen z Cetkovic, ale i ze Světlé a z Uhřic. Mezi nejaktivnější patřila skupina místních důchodců Ladislav Barva čp. 36, Josef Parolek čp. 150, Rudolf Zemánek čp. 104, František Kubín čp. 96, Josef Kalandra čp. 177 a Jaroslav Kolář čp. 124, kteří prováděli hlavně zednické práce. Samozřejmě, že vydatně pomáhala i řada dalších občanů.


Do provozu byla dána budova nové MŠ dne 2. ledna 1977 za účasti řady hostů, zástupců podniků, místních i světelských a uhřických obyvatel. Zastavěná plocha činila 850 m2, budova byla vybavena moderním zařízením pro 60 dětí, součástí byla komfortní kuchyně a byt pro ředitelku, jíž se stala Alena Paděrová. Jako učitelky zde působily Milada Trnková, Marie Širůčková, Radmila Langrová, školnicí byla Marie Vaněrková, její pomocnicí Jindra Zemánková, kuchařkami byly Marie Bohatcová a Jitka Vaněrková, jako topič fungoval Ladislav Barva.


V okresním týdeníku Nový život bylo dne 19. 1. 1977 o celé akci pod nadpisem V novém roce do nové školy referováno následujícím způsobem: „První letošní neděle byla v Cetkovicích neobyčejně sváteční. Byla tam otevřena nová mateřská škola v hodnotě3,3 milionů Kčs, která svým architektonickým řešením a účelovou koncepcí patří mezi nejlepší na okrese, Je velmi vhodně umístěna, leží takřka ve středu domovní zástavby v rozsáhlém prostranství vhodném k vybudování dětských hřišť a vysazení zahradních kultur. Není pochyb o tom, že předseda MNV ing. Josef Vaněrka, který jako zkušený stavební inženýr měl na projektovém řešení školy účast, má už o vybudování dětských hřišť a parkové úpravy okolí školy naprosto jasnou představu. Škola je dvoutřídní pro 60 dětí a jejím otevřením se vyřazuje z provozu dosavadní, hygienicky i jinak nevyhovující půldenní mateřská škola, nouzově dosud umístěná ve stísněných místnostech MNV Stavba školy byla zahájena 9. března 1974. Je třeba uvést, že veškeré řemeslnické práce musel ve svépomoci občanů zajišťovat MNV. Platí to o pracích elektroinstalačních, vodoinstalačních, o vnitřních i vnějších omítkách, dlažbách, o pracích stolařských, malířských i natěračských apod. Cetkovíčtí, světelští a uhříčtí občané při výstavbě odpracovali v období tří let více než 48 tisíc brigádnických hodin. Ze zvláště obětavých pracovníků jmenoval předseda MNV ing. Vaněrka ve svém projevu vedoucího stavební skupiny Ladislava Barvu a jeho spolupracovníky Josefa Paroulka, Rudolfa Zemánka, Františka Kubína, Josefa Kalandru, Jaroslava Koláře a další. Slavnostnímu předání školy do užívání byli přítomni zástupci veřejného života našeho okresu.“ Tolik z dobového tisku.

A jaká je cetkovická MŠ v současnosti? Dnes navštěvuje MŠ v Cetkovicích průměrně kolem 40 dětí, které žijí ve zdravém a pěkném prostředí, jež jim umožňuje bezproblémový vstup do prvního ročníku základní školy.


Použitá literatura:
Cetkovice včera a dnes, Dagmar Skryjová